Vesper logo

REGULAMIN HOTELU I WARUNKI REZERWACJI

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin, sporządzony przez firmę „Vesper” Anna Gajewska NIP 9570327843 REGON 382413192 z siedzibą w Gdańsku 80-214 przy ul. Fahrenheita 3, określa zasady funkcjonowania i świadczenia usług hotelarskich przez Hotel Vesper House zwany dalej „Hotelem”, zasady dokonywania rezerwacji miejsc noclegowych oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną poprzez serwis internetowy prowadzony pod adresem www.hotelvesper.pl.
 2. Gość zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z usług świadczonych przez Hotel.

 

II. DEFINICJE

 1. Gość - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna, która korzysta z usług świadczonych przez Hotel zgodnie z zapisami Regulaminu.
 2. Usługi - każda z usług świadczona zgodnie z Regulaminem, w tym zwłaszcza usługi hotelarskie oraz usługi świadczone drogą elektroniczną w ramach serwisu.
 3. Serwis - strona internetowa umożliwiająca rezerwację miejsca noclegowego online za pomocą systemu rezerwacyjnego.

 

III. RODZAJ I ZAKRES OFERTOWANYCH I ŚWIADCZONYCH USŁUG

 1. Usługi hotelarskie świadczone są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych. Usługi obejmują w szczególności:
  1.1     wynajem pokoi hotelowych;
  1.2     usługi gastronomiczne;
  1.3     wynajem miejsc parkingowych.
 2. Rezerwacja miejsca noclegowego jest możliwa:
  2.1     poprzez system rezerwacji - interaktywny formularz udostępniany przez osoby trzecie za pośrednictwem serwisu, umożliwiający dokonanie rezerwacji miejsca noclegowego w hotelu dostępnym w systemie;
  2.2     drogą telefoniczną - wykorzystując do tego celu numer telefonu Usługodawcy dostępny w serwisie;
  2.3     drogą poczty elektronicznej - wykorzystując do tego adres poczty elektronicznej hotelu dostępny w serwisie;
  2.4     osobiście - w recepcji hotelu.
 3. Płatności – serwis zapewnia możliwość dokonania płatności z tytułu rezerwacji miejsca noclegowego online poprzez współpracę z serwisem PayU. W przypadku dokonania rezerwacji w inny sposób niż poprzez system rezerwacji, płatność możliwa jest gotówką, kartą płatniczą / kredytową bądź przelewem.
 4. Hotel akceptuje następujące karty płatnicze:
  4.1     przy płatnościach online: VISA, VISA Electron, VPay, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic, MasterCard World, MasterCard World Signia, Diners Club, Discover, American Ekspress, Blik);
  4.2     przy płatnościach bezpośrednio w Hotelu: VISA, VISA Electron, VPay, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic, MasterCard World, MasterCard World Signia, Diners Club, Discover, American Ekspress, Blik).
 5. W ramach funkcjonowania Hotelu świadczone są usługi hotelarskie zgodnie z przyznaną kategorią i standardem Hotelu (2*). W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości świadczonych usług Gość proszony jest o zgłoszenie ich w recepcji Hotelu w trakcie pobytu, co umożliwi niezwłoczną reakcję.
 6. W szczególności Hotel zapewnia:
  6.1     pobyt Gościa w Hotelu, w tym poszanowanie danych osobowych Gościa zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;
  6.2     profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w Hotelu;
  6.3     obsługę recepcji dostępną w godzinach 7:00 – 22:00;
  6.4     sprzątanie pokoju w godzinach 10:00 - 15:00;
  6.5     sprawną pod względem technicznym obsługę; usuwanie usterek podczas nieobecności Gościa, a w czasie Jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie; w przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte, Hotel dołoży starań, aby w miarę możliwości złagodzić powstałe niedogodności; w przypadku naprawy uszkodzeń, Gość zrzeka się roszczeń i praw do rekompensaty.
 7. Ponadto, na życzenie Gościa, w ramach funkcjonowania Hotelu, świadczone są następujące usługi dodatkowe:
  7.1     udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą;
  7.2     budzenie o określonej godzinie;
  7.3     przechowywanie w sejfie przedmiotów wartościowych w czasie pobytu Gościa w Hotelu, zgodnie z odpowiednimi przepisami Kodeksu cywilnego;
  7.4     przechowywanie bagażu - Hotel może odmówić:
       7.4.1    przyjęcia bagażu na przechowanie w terminach innych niż daty pobytu Gościa;
       7.4.2    przyjęcia na przechowanie rzeczy nie mających cech bagażu osobistego;
       7.4.3    jeżeli w stosunku do wielkości lub standardu Hotelu mają zbyt dużą wartość lub gdy zajmują zbyt dużo miejsca;
  7.5     zamawianie usługi transportowej;
  7.6     przyjmowanie odzieży do prania chemicznego;
  7.7     bezpłatne wypożyczenie zestawu do prasowania;
  7.8     express check-out.

 

IV.    REGULAMIN FUNKCJONOWANIA HOTELU

 1. Pokoje w hotelu wynajmowane są na doby. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15:00 w dniu przyjazdu, kończy o godzinie 11:00 w dniu wyjazdu.
 2. Jeżeli Gość, wynajmując pokój, nie określi czasu pobytu, przyjmuje się jedną dobę wynajmu pokoju.
 3. Gość zobowiązany jest do okazania pracownikowi recepcji dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość oraz do własnoręcznego wypełnienia karty rejestracyjnej. W przypadku odmowy okazania dokumentu tożsamości pracownik recepcji uprawniony jest do odmowy wydania karty do pokoju.
 4. Na życzenie Gościa i w miarę posiadanych możliwości, Hotel za dodatkową opłatą może wydłużyć dobę hotelową. Życzenie przedłużenia pobytu lub wydłużenia doby hotelowej Gość powinien zgłosić w recepcji do godziny 10:00 w dniu pierwotnego wyjazdu.
 5. W sytuacji, gdy Gość nie opuści pokoju po upływie doby hotelowej, Hotel zastrzega sobie prawo do komisyjnego spakowania rzeczy Gościa przez co najmniej dwóch przedstawicieli Hotelu. Rzeczy komisyjnie spakowane zostaną umieszczone w depozycie Hotelu i będą do odbioru w recepcji.
 6. Przedmioty pozostawione w pokoju hotelowym po wyjeździe Gościa będą odesłane na adres wskazany przez Gościa – na jego koszt. W przypadku braku takiej dyspozycji Hotel przechowuje pozostawione rzeczy przez okres 3 m-cy, a następnie przekazuje je do utylizacji.
 7. Życzenie skrócenia pobytu musi zostać zgłoszone przez Gościa w recepcji hotelowej najpóźniej do godziny 18:00 na dzień przed planowanym skróceniem pobytu. W przeciwnym razie kolejną dobę hotelową uznaje się za rozpoczętą, chyba że regulamin wykupionej przez Gościa oferty stanowi inaczej.
 8. Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, bez uprzedniego meldunku osoby trzeciej w recepcji, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 9. Osoby niezameldowane w Hotelu przebywać mogą w pokoju hotelowym po uprzednim poinformowaniu recepcji hotelowej, tylko w godzinach 6:00 – 22:00. Przebywanie osób niezameldowanych w pokoju po godz. 22.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Gościa na odpłatne dokwaterowanie tych osób do pokoju. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi wg aktualnej ceny dostawki dla osoby dorosłej.
 10. Po zameldowaniu w Hotelu Gość powinien zapoznać się z wyposażeniem pokoju oraz zachować go w stanie nienaruszonym. W przypadku zauważenia szkód Gość winien niezwłocznie zawiadomić recepcję. W przypadku braku informacji i stwierdzeniu usterek przez personel Hotelu, Gość zostanie pociągnięty do odpowiedzialności finansowej za powstałą szkodę.
 11. Gość ponosi odpowiedzialność za szkody w mieniu Hotelu wyrządzone przez siebie, przez osoby, za które ponosi odpowiedzialność oraz przez osoby go odwiedzające.
 12. Gość zobowiązany jest do opłacenia kosztów swojego pobytu oraz wszelkich zamówionych lub wykorzystanych usług i towarów najpóźniej przy wymeldowywaniu się z Hotelu. W przypadku nieuregulowania wszystkich należności związanych z pobytem, Hotel jest uprawniony do obciążenia Gościa za wszelkie zrealizowane na jego rzecz usługi i towary.
 13. Hotel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez Gościa w zakresie określonym odpowiednimi przepisami Kodeksu cywilnego.
 14. Wartościowe przedmioty, pieniądze i dokumenty powinny być przechowywane w depozycie Hotelu. W przypadku pozostawienia wartościowych przedmiotów w pokoju, Hotel nie ponosi za nie odpowiedzialności.
 15. W Hotelu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22:00 do godziny 6:00.
 16. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług Hotelu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.
 17. W razie rażącego bądź uporczywego naruszania przez Gościa Regulaminu w sposób prowadzący lub mogący prowadzić do powstania szkody w mieniu lub na osobie lub do naruszenia interesów innych Gości, Hotel może odmówić sprawcy naruszeń dalszego świadczenia usług. Osoba, której odmówiono dalszego świadczenia usług jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań personelu Hotelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz do zapłaty za ewentualnie wyrządzone szkody oraz do opuszczenia terenu Hotelu.
 18. W Hotelu obowiązuje zakaz palenia tytoniu, wyrobów tytoniowych oraz innych podobnych środków, w tym papierosów elektronicznych. W przypadku naruszenia zakazu Gość hotelowy może zostać obciążony karą umowną w wysokości 500 PLN za każde stwierdzone naruszenie zakazu, a także zobowiązuje się pokryć koszty nieuzasadnionego wezwania służb powiadomionych automatycznie przez system przeciwpożarowy.
 19. Każdorazowo, opuszczając pokój hotelowy, Gość ma obowiązek należycie go zabezpieczyć, tak aby dostęp osób trzecich nie był możliwy. W czasie nieobecności Gościa w pokoju, okna i drzwi muszą pozostać zamknięte.
 20. W celu weryfikacji zasadności aktywowania alarmu przeciwpożarowego przez czujki dymu znajdujące się w zajmowanym pokoju, Gość jest obowiązany udostępnić pokój personelowi, a po godzinach pracy personelu – firmie ochraniającej Hotel.
 21. W wypadku zauważenia pożaru należy w miarę możliwości zawiadomić o zagrożeniu personel Hotelu i skierować się do wyjścia zgodnie z instrukcją wskazującą kierunek ewakuacji, a następnie udać się na wskazane miejsce zbiórki. Do czasu przybycia straży pożarnej odpowiedzialność za ewakuację osób znajdujących się w obiekcie ponosi personel Hotelu, a po godzinach jego pracy - firma ochraniająca Hotel.
 22. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych urządzeń elektrycznych nie stanowiących wyposażenia pokoju (np. grzałki, kuchenki elektrycznej itp.).
 23. Hotel posiada możliwość pobrania opłaty miejscowej w kwocie zgodnej z obowiązującymi przepisami.
 24. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność za zniszczenie lub zgubienie karty magnetycznej do pokoju. Koszt 50 PLN / sztuka.

 

V. REZERWACJA MIEJSCA NOCLEGOWEGO.

 1. Rezerwacja miejsca noclegowego dostępna jest:
  1.1     poprzez system rezerwacji;
  1.2     drogą telefoniczną;
  1.3     drogą poczty elektronicznej;
  1.4     osobiście w recepcji hotelu.
 2. W celu dokonania rezerwacji konieczna jest akceptacja Regulaminu, podanie danych osobowych niezbędnych do realizacji usług (takich jak: imię i nazwisko, termin pobytu, wskazanie sposobu zapłaty) oraz opłacenie w części albo w całości kosztów pobytu – w zależności od regulaminu danej oferty lub indywidualnych uzgodnień.
 3. W przypadku rezerwacji oferty elastycznej Hotel gwarantuje rezerwację miejsca noclegowego do godz. 14.00 w dniu przyjazdu. Jeżeli przyjazd planowany jest po godz. 14.00 konieczna jest gwarancja rezerwacji poprzez podanie danych karty kredytowej, a następie obciążenia jej w wysokości opłaty za pierwszą dobę pobytu bądź wpłaty zaliczki w wysokości należności za pierwszą dobę pobytu.
 4. W przypadku rezerwacji oferty bezzwrotnej konieczne jest dokonanie opłaty w pełnej wysokości należności za pobyt.
 5. W przypadku, gdy regulamin danej oferty nie wymaga opłacenia jakiejkolwiek części kosztów pobytu przed jego rozpoczęciem, Hotel nie gwarantuje Gościowi rezerwacji miejsca noclegowego.
 6. Gość jest uprawniony do podawania jedynie kompletnych i poprawnych danych. Gość przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że zakazane jest dostarczanie do serwisu i Hotelu treści o charakterze bezprawnym.
 7. W czasie rezerwacji Hotel informuje o:
  7.1     głównych danych dotyczących rezerwacji, zgodnych z treścią danych przekazanych przez Gościa oraz o cenie usług;
  7.2     danych identyfikujących Hotel;
  7.3     braku prawa odstąpienia przez Gościa będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego od umowy o świadczenie usług hotelowych stosownie do art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
  7.4     konieczności dodatkowej płatności za usługi nie objęte rezerwacją, w przypadku zamawiania przez Gościa dodatkowych usług podczas pobytu w Hotelu.
 8. Po dokonaniu rezerwacji za pomocą systemu rezerwacji lub drogą poczty elektronicznej Hotel prześle Gościowi potwierdzenie dokonania rezerwacji wraz z informacjami, o których mowa w ust. 7, na wskazany przez Gościa adres poczty elektronicznej. W przypadku rezerwacji dokonywanej telefonicznie lub osobiście, wskazane w ust. 7 informacje, zostaną przekazane Gościowi w trakcie dokonywania rezerwacji lub w inny ustalony z Gościem sposób.

 

VI.    REZYGNACJA Z REZERWACJI MIEJSCA NOCLEGOWEGO

 1. Rezygnacja, z dokonanej przez Gościa rezerwacji, powinna nastąpić w ten sam sposób, w który została dokonana.
 2. W przypadku ofert elastycznych rezygnacja z rezerwacji miejsca noclegowego jest możliwa najpóźniej do godziny 14:00 w dniu rozpoczęcia zarezerwowanego pobytu. Powyższe nie dotyczy ofert bezzwrotnych.
 3. W przypadku rezygnacji po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2 lub niestawienia się Gościa w Hotelu w deklarowanym dniu rozpoczęcia zarezerwowanego pobytu, Gość jest zobowiązany do zapłaty opłaty rezerwacyjnej, chyba że rezerwacja została dokonana w ramach oferty, której regulamin stanowi inaczej.
 4. Opłata rezerwacyjna stanowi należność za pierwszą niewykorzystaną dobę hotelową wszystkich zarezerwowanych przez Gościa pokoi, chyba że warunki danej oferty stanowią inaczej. W przypadku rezerwacji dokonanej w ramach ofert bezzwrotnych (np. HOT DEAL) opłata rezerwacyjna stanowi należność za wszystkie niewykorzystane doby hotelowe wszystkich zarezerwowanych przez Gościa pokoi.
 5. W przypadku prawidłowo dokonanej rezygnacji Hotel niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia dokonania rezygnacji, dokona zwrotu dokonanej przez Gościa zapłaty, po potrąceniu opłaty rezerwacyjnej, jeżeli tak stanowiły warunki oferty, na podstawie której rezerwacja została dokonana.

 

VII.  ODPOWIEDZIALNOŚĆ HOTELU

 1. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Regulaminu spowodowane okolicznościami, na które  nie ma wpływu mimo zachowania należytej staranności w tym m.in. obostrzeniami wprowadzonymi w związku z Covid-19.
 2. Hotel zastrzega sobie prawo do nieponoszenia odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek zawieszenia lub zaprzestania świadczenia usług.
 3. Hotel nie ponosi ponadto odpowiedzialności za szkody, w tym obejmujące utracone korzyści, poniesione w wyniku korzystania przez Gości ze świadczonych usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa.
 4. Ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania do Gościa będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego.

 

VIII.    WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Zasoby informacyjne i cała pozostała zawartość serwisu, taka jak teksty, grafiki, logotypy, przyciski, obrazki, stanowią własność intelektualną Hotelu lub podmiotów, z którymi Hotel zawarł stosowne umowy i są chronione przez polskie oraz międzynarodowe przepisy dotyczące ochrony własności intelektualnej, w szczególności przez przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
  i prawach pokrewnych.
 2. Zabronione jest, bez zgody Hotelu, kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie
  w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści dostępnych na łamach serwisu lub z niego pochodzących, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

IX.    REKLAMACJE

 1. Gość ma prawo do złożenia reklamacji związanej z funkcjonowaniem serwisu i wykonywaniem usług przez Hotel niezgodnie z warunkami i zasadami określonymi w Regulaminie.
 2. Wszelkie reklamacje, zawierające dane Gościa, tj. imię i nazwisko, wraz z adresem poczty elektronicznej oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń, należy składać za pośrednictwem adresu kontaktowego dostępnego na stronie głównej serwisu w zakładce „Kontakt” lub pisemnie na adres Hotelu.
 3. Hotel rozpatruje reklamację w terminie 14 dni, licząc od dnia jej doręczenia. O sposobie rozpatrzenia reklamacji złożonej na piśmie, Gość zostanie poinformowany pisemnie. Jeśli reklamacja dotyczy usług świadczonych drogą elektroniczną i nie może zostać rozpatrzona w terminie 14 dni, Hotel powiadomi Gościa o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.

 

X. PARKING

 1. Parking jest niezamykanym i niestrzeżonym miejscem postoju pojazdów należących do Gości Hotelu.
 2. Parking objęty jest monitoringiem.
 3. Korzystanie z parkingu jest odpłatne zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 4. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody, zniszczenia, uszkodzenia jak i utratę pojazdu powstałe na terenie parkingu z winy użytkowników, osób trzecich bądź siły wyższej.
 5. Użytkownik jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia pracownika recepcji o zdarzeniu mającym miejsce na parkingu skutkującym powstaniem szkody w jego mieniu bądź w mieniu osób trzecich, a także do odpowiedniego jej potwierdzenia.

 

XI.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Treść Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach Gość zostanie poinformowany poprzez informację na stronie internetowej Hotelu. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Hotelem a Gościem, niebędącym konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę hotelu.