POLITYKA PRYWATNOŚCI 


I.            POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych
  za pośrednictwem strony internetowej jest Anna Gajewska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: „VESPER” Anna Gajewska pod adresem: ul. Fahrenheita 3, 80-214 Gdańsk, posiadająca numer identyfikacji podatkowej: 9570327843 (dalej również jako: „Administrator” lub „Vesper”).
 2. Wszystkie zapytania lub wnioski w zakresie skorzystania z uprawnień przysługujących Państwu w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na następujący adres mailowy: biuro@hotelvesper.pl.
 3. Dane przetwarzane na podstawie niniejszej Polityki Prywatności przetwarzane
  są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.
 4. Procesy przetwarzania i gromadzenia przez nas danych osobowych przeprowadzamy zgodnie z następującymi zasadami:
  4.1.1.      rzetelności i uczciwości;
  4.1.2.      w oparciu o właściwe podstawy prawne (zasada legalności);
  4.1.3.      transparentnie i przejrzyście;
  4.1.4.      z dbałością o zgodność danych (zasada prawidłowości danych);
  4.1.5.      w sprecyzowanych celach (zasada minimalizacji);
  4.1.6.      z zachowaniem zasady czasowości (zasada ograniczenia przechowywania danych);
  4.1.7.      w sposób zapewniający poufność i integralność danych.
 

 II.          ZAKRES ZBIERANYCH DANYCH

 1. Zakres gromadzonych i przetwarzanych danych zależy do konkretnego celu określonego w punkcie III., usługi, jaką świadczy Państwu Administrator oraz rodzaju danych, jakie przekazali Państwo Administratorowi. Każdorazowo wszystkie procesy przetwarzania danych przeprowadzone są w oparciu o odpowiednie podstawy prawne.
 2. Do danych osobowych przetwarzanych przez Administratora w głównej mierze należą: dane wskazane w skierowanej do nas treści wiadomości, adres e-mail, numer telefonu.
 3. Udostępnienie danych osobowych przez Użytkownika ma charakter dobrowolny. Użytkownik nie ma obowiązku podawania swoich danych osobowych, jednakże w przypadku chęci skorzystania z niektórych usług (np. formularz kontaktowy), brak dobrowolnego przekazania danych osobowych będzie uniemożliwiał ich wykonanie.

 

III.       CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH

Państwa dane przetwarzane są w celu:

 1. udzielania odpowiedzi na Państwa pytania kierowane drogą mailową, poprzez formularz kontaktowy lub telefonicznie (w tym informowania o ofertach Administratora w zakresie świadczenia usług hotelarskich) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w ramach realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest dążenie do sprzedaży swoich usług oraz budowania kontaktu z klientami i potencjalnymi klientami oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. w celu przeprowadzenia działań niezbędnych do zawarcia umowy;
 2. świadczenia usług hotelowych oraz usług towarzyszących (w tym przyjmowania rezerwacji) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO  jako danych niezbędnych do wykonania umowy;
 3. przesyłania treści marketingowych za pośrednictwem środków komunikacji, na które wyrazili Państwo dobrowolnie zgodę - drogą elektroniczną lub telefonicznie (także za pośrednictwem SMS) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest marketing usług własnych, przedstawianie oferty potencjalnym klientom oraz umożliwienie zawarcia umowy oraz budowanie relacji
  z klientami;
 4. administrowania oraz rozwijania strony internetowej Administratora - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest zapewnienie rozwoju kanałów komunikacji z potencjalnymi klientami, w tym: przejrzystości i czytelności strony internetowej oraz poprawiania i dopasowywania do realiów rynkowych oferty prezentowanej na stronie Administratora.

 

IV.         OKRES PRZETWARZANIA 

 1. Państwa dane przetwarzane będą przez okres niezbędny dla realizacji wskazanego celu, dla którego rozpoczęliśmy procedurę ich przetwarzania. Po upływie tego okresu Państwa dane zostaną usunięte.
 2. Po zakończeniu świadczenia usługi drogą elektroniczną, Administrator nie przetwarza danych osobowych, za wyjątkiem możliwości dalszego wykorzystania danych, które są niezbędne do prawidłowego rozliczenia wykonania usługi lub dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usług.
 3. Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu, dla którego rozpoczęto procedurę przetwarzania, nie dłużej jednak niż do chwili jej odwołania. Po wycofaniu zgody, dane osobowe nie będą przetwarzane i zostaną usunięte.

 

V.           ODBIORCY DANYCH 

 1. Administrator może przekazywać Państwa dane zaufanym podmiotom zewnętrznym (odbiorcom danych), do których zalicza się następujące kategorie podmiotów:
  -         podmiotom zapewniającym usługi płatnicze;
  -         podmiotom świadczącym usługi towarzyszące usługom hotelowym;
  -         dostawcom usług informatycznych;
  -         podmiotom wspierającym działalność marketingową Administratora;
  -         podmiotom świadczącym usługi prawne oraz księgowe (kancelariom, biurom księgowym);
  -         organom publicznym, organom podatkowym na ich żądanie.

2. Co do zasady, Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, jednak w związku z faktem, że Administrator korzysta również z usług i technologii oferowanych przez podmioty, które nie posiadają swojej siedziby poza Unią Europejską, do których należą m. in. Facebook Inc., Google Inc. oraz Microsoft – możliwe jest przekazanie Państwa danych może nastąpić również poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W takim wypadku jednak, przekazanie danych osobowych ww. podmiotom będzie odbywać się na podstawie standardowych klauzul przyjętych przez Komisję Europejską i tym samym – podlegać będą odpowiednim zabezpieczeniom.

 

VI.         UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH 

 1. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:
  1.1.       żądanie dostępu do danych;
  1.2.       żądanie sprostowania danych;
  1.3.       żądanie usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”);
  1.4.       żądanie ograniczenia przetwarzania;
  1.5.       żądanie przeniesienia danych – w tym otrzymania tych Danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych Danych bezpośrednio innemu administratorowi;
  1.6.       prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  1.7.       prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 2. W procesie przetwarzania przez nas Państwa danych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w szczególności profilowania.
 3. Informujemy, że przysługuje Państwu również prawo do odwołania udzielonej Administratorowi zgody na przetwarzanie danych osobowych. W tym celu uprzejmie prosimy o skierowanie podobnej informacji z numeru telefonu bądź adresu e-mail, które zgłosili Państwo jako kanał otrzymywania informacji marketingowej.
 4. Aby skorzystać z gwarantowanych przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności uprawnień, uprzejmie prosimy o kontakt pod adresem e-mail: biuro@hotelvesper.pl lub skierowanie korespondencji pod adres siedziby prowadzenia działalności, tj. ul. Fahrenheita 3, 80-214 Gdańsk.
 5. Żądania wynikające z praw wskazanych w punkcie VI. 1. zostaną rozpatrzone przez Administratora bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 1 miesiąca. Termin ten może ulec wydłużeniu o kolejne dwa miesiące, jednak w takim wypadku Administrator wskaże przyczyny oraz okres, o jaki nastąpiło przedłużenie terminu na rozpoznanie żądania osoby, której dane dotyczą.
 6. W przypadku realizacji prawa do dostępu do danych (punkt VI. 1.1.) oraz prawa do przenoszenia (punkt VI 1.5.) do odpowiedzi udzielanej żądającemu załącza się kopię dotyczących go danych w powszechnie znanych i dostępnych formatach nadających się do odczytu maszynowego.

 

VII.      POLITYKA STOSOWANIA PLIKÓW „COOKIES” 

 1. Administrator na swojej stronie internetowej oraz w trakcie świadczenia usług na rzecz użytkowników serwisu, wykorzystuje technologie mające na celu gromadzenie
  i zapisywanie informacji, poprzez: dobrowolne wpisywanie informacji w formularzach znajdujących się na stronie oraz poprzez gromadzenie plików cookies, czyli krótkich informacji tekstowych (ciągi znaków), zapisywanych na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu użytkownika (urządzeniu końcowym). Pliki te zostają przesyłane do schowka używanej przez użytkownika przeglądarki, która ponownie przesyła je przy kolejnych wejściach na stronę. Pliki cookies posiadają niezbędne dla prawidłowego działania serwisu internetowego informacje.
 2. Pliki cookies mają liczne funkcje, do których należy zaliczyć: zapewnianie bezpieczeństwa (służą uwierzytelnianiu użytkowników), mają wpływ na wydajność strony internetowej (są wymagane, aby umożliwić korzystanie z wielu funkcji serwisu m.in. poprzez zapamiętywaniu ustawień), zapisują stan prowadzonej sesji (pozwalają na identyfikację błędów, które pojawić się mogą na podstronach) oraz pozwalają na tworzenie statystyk zmierzających do ciągłego rozwijania serwisu internetowego.
 3. Administrator stosuje następujące pliki cookies:
  3.1.    stałe – czyli pliki, które pozostają w pamięci przeglądarki do chwili usunięcia ich przez użytkownika;
  3.2.    sesyjne – czyli pliki, które pozostają w pamięci przeglądarki do momentu wyłączenia lub wylogowania się ze strony internetowej;
  3.3.    niezbędne – czyli pliki, które są wymagane do prawidłowego działania serwisu (np. uwierzytelniające użytkownika); bez ich zapisania nie jest możliwe korzystanie przez użytkowników ze strony;
  3.4.    funkcjonalne – czyli pliki, które umożliwiają sprawniejsze korzystanie z serwisu (np. zapisujące ustawienia użytkowników); bez ich zapisania korzystanie z niektórych funkcjonalności strony internetowej Administratora może być utrudnione lub ograniczone.
 4. Państwa przeglądarki domyślnie dopuszczają wykorzystywanie plików cookies. Brak zmiany po Państwa stronie  ustawień  przeglądarki  jest  równoznaczny  z wyrażeniem zgody na ich użycie. W celu zarządzania odpowiednimi ustawieniami cookies, należy zapoznać się ze stosownymi instrukcjami wskazanymi w wykorzystywanej przez Państwa przeglądarce internetowej.
 5. Zgoda na przetwarzanie plików cookies jest dobrowolna. Prosimy jednak pamiętać, że w przypadku wprowadzenia ograniczeń w ich stosowaniu, korzystanie z serwisu internetowego może być utrudnione lub może stać się niemożliwym korzystanie z części funkcjonalności strony internetowej Administratora.
 6. Administrator informuje również, że może wykorzystywać pliki cookies stosowane również przez podmioty niemających siedziby w EOG, takich jak – Facebook Inc. oraz Google Inc. Pliki te mogą być wykorzystywane w celu połączenia kont na portalach społecznościowych
  z kontami użytkowników lub korzystania z określonych funkcji serwisu powiązanych z kontami na portalach społecznościowych.

 

VIII.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności mogą być aktualizowane lub zmieniane. Wszelkie zmiany Polityki Prywatności będą udostępnione w sposób łatwo dostępny i widoczny, na stronie internetowej Administratora.
 2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką Prywatności obowiązują przepisy powszechnie obowiązujące z zakresu ochrony danych osobowych.
 3. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 16 kwietnia 2021 r. 
 
 
 
 
 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW I POTENCJALNYCH KLIENTÓW

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Anna Gajewska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: „VESPER” Anna Gajewska z siedzibą w Gdańsku (80-178) przy ulicy Tuchomskiej 3, posiadająca numer identyfikacji podatkowej: 9570327843 (dalej: „Administrator”).

W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora prosimy kontaktować się z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych pod adresem e-mail: biuro@hotelvesper.pl lub na adres pocztowy: ul. Fahrenheita 3, 80-214 Gdańsk.

Przetwarzanie danych osobowych następuje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej: „RODO”.


I.     Cele przetwarzania danych i podstawa prawna

Państwa dane przetwarzane są w celu:

LP

CEL

PODSTAWA

UZASADNIENIE

ZAKRES

1.

zawarcia i wykonywania usług hotelowych oraz usług towarzyszących 

 

(nie dotyczy danych wymaganych jedynie w celach marketingowych; świadczenie przez nas usług nie jest uzależnione od wyrażenia lub cofnięcia zgody marketingowej)

 

art. 6 ust. 1 lit. b RODO

jako dane niezbędne do wykonania umowy

 

 

dane przez nas przetwarzane w tym celu to dane ujawnione na kartach meldunkowych oraz w systemie rezerwacji, do których należą: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer dokumentu identyfikacyjnego, numer telefonu, numer karty kredytowej – o ile zostanie podany, numer rejestracyjny pojazdu – o ile zostanie podany

2.

wystawiania dokumentów księgowych oraz prowadzenie dokumentacji księgowo-podatkowej

6 ust. 1 lit. c RODO

w ramach wypełniania przez administratora prawnie ciążącego na nim obowiązku, który w tym wypadku związany jest z regulacją ustawy o rachunkowości

przetwarzane przez nas w tym celu dane to: imię i nazwisko, adres zamieszkania lub siedziby, numer NIP – o ile został podany, numer rezerwacji

3.

zapewnienia bezpieczeństwa wykonywanych usług poprzez korzystanie z monitoringu w miejscach wyraźnie oznaczonych

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest zapewnienie bezpieczeństwa gościom hotelowym oraz pracownikom na terenie obiektu prowadzonego przez Administratora

przetwarzane przez nas w tym celu dane to: wizerunek osób przebywających w obiekcie

4.

przesyłania treści marketingowych na podstawie wyraźnej zgody Klienta za pośrednictwem kanału komunikacji, który został wybrany przez klienta drogą elektroniczną lub telefonicznie (także za pośrednictwem SMS)

art. 6 ust. 1 lit. a RODO

jako danych osobowych przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez Klienta zgody

przetwarzane przez nas w tym celu dane to: imię i nazwisko; adres
e-mail; numer telefonu – o ile został podany

5.

rozpatrywania złożonych przez Państwa reklamacji

art. 6 ust. 1 lit. b RODO

jako danych niezbędnych do wykonania umowy

przetwarzane przez nas w tym celu dane to: imię i nazwisko, adres e-mail, numer rezerwacji, (ewentualnie) adres zamieszkania — jeżeli następuje zwrot pieniędzy, (ewentualnie) numer rachunku bankowego — jeżeli następuje zwrot pieniędzy

6.

przesyłania ankiet mających na celu rozwijania jakości usług

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest rozwój i podnoszenie jakości świadczonych przez Administratora usług;

przetwarzane przez nas w tym celu dane to: adres e-mail, imię i nazwisko

7.

dochodzenia lub obrony przed roszczeniami

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest dochodzenie na drodze sądowej roszczeń oraz obrona praw Administratora

przetwarzane przez nas w tym celu dane to: imię i nazwisko, adres zamieszkania – o ile został podany, numer PESEL lub numer NIP – o ile został podany, adres e-mail, numer rezerwacji, numer dokumentu tożsamości.

8.

administrowania stroną internetową Administratora: www.hotelvesper.pl

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest kompleksowe i sprawne świadczenie usług hotelowych, tworzenie kanałów komunikacji z potencjalnymi klientami oraz umożliwienie przedstawiania swojej oferty szerszemu zakresowi odbiorców

przetwarzane przez nas w tym celu dane to: adres IP, data i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej, informacje o systemie operacyjnym.

 

Wskazanie przez Państwa danych w celach marketingowych (pkt. 4) oraz przesyłania ankiet jest dobrowolne i nie wpływa na wykonanie przez nas usług. Jednocześnie, wskazanie pozostałych danych przetwarzanych przez nas we wskazanych powyżej celach, jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania/zawarcia umowy lub spełnienia przez nas ustawowego obowiązku (pkt. 2). Niewskazanie tych danych skutkować będzie niemożnością zawarcia umowy lub świadczenia na Państwa rzecz usług.


II.   Okres przetwarzania danych przez Administratora 

 1. Państwa dane przetwarzane będą przez nas przez okres:
  -         w zakresie pkt. 1 i 5 powyżej – przez okres trwania umowy; w odniesieniu do danych przekazanych Administratorowi w ramach złożonego zapytania o usługi, które nie doprowadziło do zawarcia umowy – przez okres 1 roku;
  -         w zakresie pkt. 2 – przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym umowa uległa rozwiązaniu lub wygasła;
  -         w zakresie pkt. 3 – przez okres 30 dni od dnia wykonania zapisu z monitoringu na serwerach Administratora;
  -         w zakresie pkt. 4 i 6 – przez okres potrzebny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, nie później niż do czasu odwołania zgody/zgłoszenia sprzeciwu;
  -         w zakresie pkt. 7 powyżej – przez okres przedawnienia roszczeń (okres przedawnienia roszczeń zależny jest od rodzaju roszczenia);
 2. Okresy przetwarzania danych, wskazane w punkcie powyżej, wskazane w latach liczone są od końca roku, w którym Administrator rozpoczął przetwarzanie danych osobowych. Takie rozwiązanie ma usprawnić proces usuwania lub niszczenia danych osobowych oraz pozwolić na uniknięcie dużych trudności organizacyjnych i finansowych w przypadku konieczności odrębnego liczenia okresu przetwarzania danych przez Administratora dla każdego procesu odrębnie. W przypadku skorzystania przez Państwa z prawa do bycia zapomnianym, Administrator będzie rozpatrywał sprawy indywidualnie.

 

III. Odbiorcy danych

Jak większość przedsiębiorców, tak i my korzystamy również z usług podmiotów trzecich, co może wymagać przekazania Państwa danych osobowych innym podmiotom. Dbamy jednak o to, by wszystkie przekazywane przez nas dane były przetwarzane w sposób bezpieczny również przez podmioty zewnętrzne.

W związku z powyższym, Państwa dane mogą zostać przekazane następującym kategoriom podmiotów: podmiotom zapewniającym usługi płatnicze; podmiotom świadczącym usługi towarzyszące usługom hotelowym; dostawcom usług informatycznych; podmiotom wspierającym działalność marketingową Administratora; podmiotom świadczącym usługi prawne oraz księgowe (kancelariom, biurom księgowym); organom publicznym, organom podatkowym na ich żądanie.

Ponadto, korzystamy również z usług i technologii oferowanych przez podmioty, które nie posiadają swojej siedziby poza Unią Europejską, do których należą: Facebook, Google Inc. oraz Microsoft Corporation, toteż przekazanie Państwa danych może nastąpić również poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W takim wypadku jednak, przekazanie Państwa danych osobowych ww. podmiotom będzie odbywać się na podstawie standardowych klauzul przyjętych przez Komisję Europejską i tym samym – podlegać będą odpowiednim zabezpieczeniom.


IV.  Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące uprawnienia:

  1. żądanie dostępu do danych osobowych;
  2. żądanie sprostowania danych osobowych;
  3. prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych;
  4. żądanie usunięcia danych osobowych;
  5. żądanie ograniczenia przetwarzania danych;
  6. żądanie przeniesienia danych;
  7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego –  tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W procesie przetwarzania przez nas Państwa danych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w szczególności profilowania.

Ponadto, informujemy, że przysługuje Państwu również prawo do odwołania udzielonej Administratorowi zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody zostanie przez Administratora odnotowane bez zbędnej zwłoki, czego konsekwencją będzie zaprzestanie wysyłania w dalszym ciągu informacji marketingowych. Cofnięcie zgody nie powoduje, iż dotychczasowe przetwarzanie zgody odbywało się bez stosownej podstawy prawnej i ma zastosowanie wyłącznie „na przyszłość”.